269-Short Clip (M.Muzakara)

Ghous e Azam رحمتہ اللہ تعالی علیہ Ki Tasveer Lagana Kesa?
0:02:17 Bapa URDU